zaterdag 17 december 2011

Lichtpuntjes bij de rituele dierenmarteling

 

De Joodse en islamitische gemeenschap haalden opgelucht adem nu de 1e kamer het wetsvoorstel tegen de onverdoofd rituele slacht lijkt af te wijzen. Zelf sta ik er wat dubbel in. Ik ben tegen dierenmishandeling en slachten uberhaupt, en iedere vermindering van dierenleed is mij welkom. Maar ik vind er ook wel wat inzitten dat het maar om een erg beperkte verbetering zou gaan ten opzichte van wat er met de vele miljoenen dieren in de bio-industrie gebeurt, niet alleen de laatste paar minuten van hun leven maar hun hele (korte) leventjes lang. Er wordt wel erg veel energie in juist de praktijken van religieuze minderheden gestoken, tegenover de praktijken die (bijna) iedere Nederlander dagelijks via zijn biefstukje of slavink ondersteunt. Daar heb ik nu overigens wel weer een argument tegen gehoord, in onderstaande filmpjes van Jonathan Safran Foer, Jood en vegetariër. De dieren voor de koosjere slacht hebben geen beter leven dan hun niet-koosjere soortgenoten; alleen de slacht is anders en nog wreder.

 

De theorie van het koosjere slachten, zoals mij inmiddels herhaaldelijk uitgelegd door felle tegenstanders van het verbod, is mooi: laat het dier zo kort mogelijk lijden, vandaar zijn er strenge wetten over de scherpte van het mes, is de opleiding tot koosjere slachter lang en is er goede controle. In de NRC stond afgelopen voorjaar een overtuigend interview met de enige Nederlandse koosjere slachter. Voor een keer waren veel joden blij met de NRC en het artikel werd ijverig aangeprezen en rondgestuurd. 

 

Onderstaande filmpjes met beelden uit het grootste Amerikaanse slachthuis, vertellen echter een ander verhaal. Natuurlijk, de partij voor de dieren zou zich met minstens evenveel inzet tegen de bio-industrie moeten keren (en heeft dat in het verleden denk ik ook wel gedaan) en in Nederland gaat het bij de koosjere slacht maar om relatief weinig dieren (al exporteren we ook behoorlijk wat koosjer vlees). Maar de wetten die de Joden duizenden jaren geleden bedachten om het dierenleed te beperken, verergeren het nu juist in vergelijking met de reguliere slacht (waar inderdaad ook geregeld wat mis gaat, maar dat is geen argument dat de koosjere slacht dus ook wel wreed mag zijn). Foer legt uit dat als dergelijke praktijken voor koosjer doorgaan dit woord wat hem betreft zijn waarde heeft verloren, en diverse rabbijnen zijn dat met hem eens. Ik hoop dat de discussie onder Joden ertoe leidt dat de morele principes die achter veel regels zitten zullen prevaleren boven het star willen vasthouden aan oude regels. Zie ook: http://www.peta.org/features/jonathan-safran-foer-judaism-and-meat.aspx

 

Ik wil tot slot nog eens benadrukken dat het gaat om het opheffen van een uitzonderingsbepaling voor Joden en moslims, en niet om extra restricties voor hen. En ik citeer met instemming de door velen verguisde Marianne Thieme:

"Het moet voor een dier niet uitmaken welke godsdienst zijn slachter heeft". 

 

Sterker nog: wat mij betreft hebben dieren helemaal geen slachters meer.

 

RP 

------------- 

Lichtpuntjes bij de rituele dierenmarteling

http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/12/lichtpuntjes-bij-de-rituele-dierenmarteling

Geplaatst door Joost Niemoller op 17 december, 2011 - 13:59

Er zijn ook moslims en Joden die vinden dat dieren wel op een waardige manier aan hun einde moeten komen.Nadat de lobby van conservatieve Joden en moslims de PvdA en de VVD er in de Eerste Kamer toe heeft over gehaald, dat de martelmethode in Godes naam van dieren mag worden voortgezet in Nederland, stond er -gisteren- een hartverwarmende ingezonden brief in de Volkskrant van een islamitische slager die rustig en zakelijk uiteen zette waarom het helemaal niet nodig was dat dieren onverdoofd doodgemarteld moeten worden omdat de God van de Joden en de moslims dat verordend zou hebben. 

Murat Saygili, islamitisch slager in Amsterdam schreef dat die martelmethoden van moslims en Joden gebaseerd waren op gezondheidswetten van eeuwen her. Een dier moest springlevend zijn op het moment van slachten, want anders kon het wel eens een gevaarlijke ziekte onder de leden hebben. 

Saygili schreef:

"Om mensen ervan te overuigen dat ze van deze regel niet mochten afwijken, vertelden de religieuze leiders dat God het per se zo wilde. Verdoving bestond toen nog niet. Later is het ritueel slachten een eigen leven gaan leiden, los van moderne technieken."

In de Europese slachthuizen, vertelde Murat Saygill, worden de dieren weldegelijk gecontroleerd op ziekten. De moedige islamitische slager Murat Saygili sluit zijn brief af met:

"Veel moderne islamitische slagers durven deze mening niet te uiten, omdat ze bang zijn om door conservatieve krachten tegengewerkt te worden. Ik laat me echter niet leiden door angst."

Het lijkt me een volkomen logisch verhaal van deze islamitische slager. Maar de PvdA en de VVD hebben zich in de luren laten leggen door de conservatieve islamitische en Joodse lobby, die om het hardst brulden dat de godsdienstvrijheid in het geding zou zijn, of dat er sprake zou zijn van een atheïstische dictatuur in Nederland.

Nu ben ik, atheïst, er inderdaad van overtuigd, dat het nog erger is dat je een dier martelt in naam van de een of andere God, omdat mensen dan namelijk helemaal niet meer open staan voor enige redelijke discussie. Een dictator ben ik niet. Van mij mogen moslims en Joden hun vlees halal dan wel kosher eten. Maar laten we er dan tenminste over eens kunnen worden dat in dat kleine stukje van de wereld, te heten Nederland, waarover we enige democratische zeggenschap hebben (de grote meerderheid in Nederland is tegen de onverdoofde, rituele slacht) dieren op een beetje draaglijke wijze aan hun einde komen.

Dat er nu ook een moedige moslim is opgestaan om dit uit te dragen, geeft een beetje hoop. Onder Joden is de discussie overigens allang gaande. Overtuigde Joden en Rabijnen keerden zich tegen de gruwelijke praktijk van het onverdoofd kosjer slachten. In onderstaande film van de Joodse schrijver Jonathan Safran Foer, wordt dat nog eens sterk uiteen gezet. En wie denkt dat het allemaal wel meevalt met dat kosjer slachten, moet vooral de bewegende beelden uitzitten van koeien die in een martelwerktuig worden doorgedraaid, waarna de hals wordt doorgesneden, bij leven en bewustzijn, ze half worden leeggetrokken en ze dood liggen te spartelen in hun eigen bloed. Weerzinwekkend, een schande voor de mensheid.Volkskrant journalist vertilt zich aan Jeruzalem

 
Het conflict tussen Israel en de Palestijnen woedt op alle fronten, inclusief de archeologie. Er zullen zeker Israelische archeologen zijn met een vooringenomen ideologisch doel, maar doorgaans voldoet het onderzoek aan de internationale wetenschappelijke normen. De Palestijnen worden merkwaardigerwijs nooit aangesproken op de historische onzin die ze continu uitkramen, tot en met officiële PA woordvoerders.
 
Wouter
___________

 

Volkskrant journalist vertilt zich aan Jeruzalem

http://missingpeace.eu/nl/2011/12/volkskrant-journalist-vertilt-zich-aan-jeruzalem/

By Missing Peace

 

In een nieuw artikel voor De Volkskrant bewijst correspondent Rolf Bos opnieuw dat hij de journalistieke code uit het oog verliest in zijn berichtgeving over Israël. Uit alles is duidelijk dat de Israëlische aanwezigheid in Jeruzalem Oost voor hem een 'steen des aanstoots' is.

Eerder bleek dat al uit een artikel over de bouw en ontruimingen in Jeruzalem Oost, dat Bos uitsluitend baseerde op de onjuiste informatie die hij kreeg van de activist Jeff Halper.

Het nieuwe artikel getiteld: 'Je kunt je  zelfs afvragen of koning David heeft bestaan', is wederom exclusief gebaseerd op informatie die Bos kreeg van een activist, namelijk Yonathan Mizrahi, een archeoloog die geen geheim maakt van zijn politieke agenda. 

 

Geschiedvervalsing

Mizrahi ziet Jeruzalem als een multiculturele stad, 'een stad van Joden,christenen, moslims, ongelovigen en wie al niet'. Dat lijkt mooi, maar in feite ontkent Mizrahi de Joodse claim op Jeruzalem en gaat hij totaal voorbij aan de intolerantie van de moslims ten opzichte van andere religies in de stad. Die intolerantie leidde eerder al tot de teloorgang van de Christelijke en Joodse gemeenschappen in Jeruzalem Oost.

De wetenschap mag nooit gebruikt worden in het Israëlische Palestijnse conflict, zegt hij verder. Interessant is dat dezelfde Mizrahi de geschiedenis van de Jemenitische Joden in Silwan, waar de stad van David  in ligt, heeft vervalst.

Mizrahi beweert dat Silwan al was bevolkt door een eeuwenoude Palestijnse gemeenschap  en dat de Jeminitische Joden in 1929 tijdens het Arabische geweld tegen de Joden in Jeruzalem door de Arabieren werden beschermd.

Deze mythe werd doorgeprikt door de publicatie van foto's en historisch materiaal op de Elder of Zyon blog. Een foto uit 1891 (zie hieronder) laat bijvoorbeeld zien dat de huizen van de Jeminitische Joden de enige waren op een verder kale heuvel buiten de oude stad van Jeruzalem. 

 

Kolonisten?

Bos noemt de Joden in Silwan  'kolonisten' en zegt dat het Joodse verhaal, dat blijkt uit de archeologie die in de stad van David plaatsvindt, geheel voorbij gaat aan de geschiedenis van de huidige Palestijnse inwoners.

Verder beweren Bos en Mizrahi dat het maar de vraag is of er ooit een koning David in de stad Jeruzalem heeft gewoond en dat er geen tastbare resten van de Joodse cultuur meer zichtbaar waren bij de stichting van de staat Israël.

Uit het verhaal over de Jeminitische Joden in Silwan blijkt al dat Joden geen 'kolonisten' zijn in de wijk. Hetzelfde geldt voor andere wijken in Jeruzalem, Joden hebben namelijk een ononderbroken 3000 jaar oude geschiedenis in de stad en vormden al rond 1850 de meerderheid in wat nu wordt aangeduid als Jeruzalem Oost.

Archeologische vondsten

Verder zijn er tal van archeologische vondsten gedaan die de bijna 4000 jaar oude Joodse geschiedenis in Israël bewijzen. Ook het bestaan van een koninkrijk van David is archeologisch bewezen door vondsten in Tel Dan en Emek HaElahnabij Beit Shemesh.

In 2008 werd bovendien in Judea (West Bank zuid) een potscherf gevonden uit de tijd van koning David. Daarop stonden Hebreeuwse teksten die het bestaan van een unieke rechtsorde bewezen, die overeen komt met hetgeen beschreven wordt in de eerste vijf boeken van de Hebreeuwse bijbel (Torah).

De archeologie die in de stad van David plaatsvindt, zal geen Palestijnse geschiedenis blootleggen in de stad. De meeste Palestijnse Arabieren hebben namelijk een geschiedenis in de stad die niet verder teruggaat dan een paar eeuwen maximaal. Uit een volkstelling die in 1931 in Jeruzalem plaatsvond bleek bijvoorbeeld dat de Islamitische inwoners van de stad 24 landen buiten Palestina opgaven als geboorteplaats.

In feite werd Jeruzalem in vroege islamitische geschriften aangeduid als Bayt al-Maqdis, een verwijzing naar het Hebreeuwse Bayit HaMiqdash, hetgeen een aanduiding is voor de Joodse tempel.

Tastbare resten van de Joodse cultuur waren er ook al in 1948 en men hoefde er niet voor de grond in, zoals in Mizrahi beweert. Voorbeelden zijn Masada, het Herodion, de graven van de Joodse aartsvaders in de Ma'arat ha Machpela in Hebron en de graven van Rachel en Jozef in Bethlehem en Nablus (Shechem).

Joodse geschriften

Maar ook zonder archeologie is het bestaan van het antieke Israël en koning David te bewijzen, namelijk via  oude Joodse geschriften zoals de Mishna en de Talmoed. Zo staat in de Talmoed dat de Joodse geleerde Hillel een nakomeling was van David                                                       

In het traktaat Mo'ed in de Mishna werd 1800 jaar geleden nauwkeurig beschreven hoe het gebod om drie keer per jaar een pelgrimstocht naar Jeruzalem te maken,  moest worden uitgevoerd. In het hoofdstuk over het Pesach offer (Korban Pesach) wordt nauwkeurig de gang van zaken in het oude Jeruzalem en de tempel besproken ten tijde van het Joodse paasfeest.

Ideologie

Mizrahi's suggestie dat de archeologen van Ir David slechts vanuit ideologie hun werk verrichten, werd vorige week weersproken door de wijze waarop deze archeologen hulp zochten de wereldgemeenschap via Facebook, voor de interpretatie van een nieuwe vondst . Raadselachtige V-vormige tekens die waren blootgelegd in de stad van David hadden gemakkelijk voor ideologische doeleinden kunnen worden gebruikt door ze in verband te brengen met de rituelen van de Cohaniem (Priesters). Deze maken immers tot op de dag van vandaag met hun vingers V-tekens tijdens de zegening van de gemeenschap.

Het werkelijke ideologische misbruik van de oudheden in Israël vindt dan ook plaats aan Palestijnse zijde. Het graf van Rachel werd bijvoorbeeld door de PA omgedoopt in een moskee die nooit heeft bestaan en iedere Joodse geschiedenis in Jeruzalem en elders in het land wordt door de Palestijnen ontkend.

Het meest recente voorbeeld hiervan is een ontdekking over de bouw van de Tempelberg muren die door Herodus werd begonnen. Het officiële Palestijnse persbureau Palpress reageerde op dit bericht met een nieuwe ontkenning van enige Joodse geschiedenis in Jeruzalem.

Deze geschiedvervalsing en de gevolgen ervan voor het oplossen van het Palestijns Israëlische conflict, zou een mooi onderwerp kunnen zijn voor het volgende artikel van Rolf Bos.

De Volkskrant heeft zich tot nu toe in Nederland onderscheiden door op haar opiniepagina's een diversiteit aan gezichtspunten te presenteren over het Palestijns Israëlische conflict. De artikelen die Bos schrijft voor VK zijn echter een toonbeeld van volstrekte eenzijdigheid en bevatten vele onjuistheden.

Uit een recent academisch onderzoek naar de berichtgeving van persbureau Reuters over Israel bleek een soortgelijke berichtgeving. Hetzelfde onderzoek toonde aan dat dergelijke berichten de houding van de lezers tegenover Israel direct in negatieve zin beïnvloedt.

De Volkskrant doet er dus goed aan om ook in de eigen reportages over Israel het hoor en wederhoor principe toe te passen en zich verre te houden van de propaganda van mensen als Mizrahi en Halpert.

 

 

vrijdag 16 december 2011

Nieuw boek over systematische opruiing door Palestijnse Autoriteit

 

We besteden hier geregeld aandacht aan de berichten van Palestinian Media Watch, waaruit blijkt dat de Palestijnse Autoriteit naar haar eigen bevolking een heel andere boodschap uitzendt dan naar het Westen: men verheerlijkt geweld tegen Israel, terroristen zijn helden en rolmodellen en stelt heel Israel voor als ‘bezet Palestina’. Jodenhaat en de meest absurde aantijgingen tegen Joden net als holocaustontkenningen zijn aan de orde van de dag. Nu heeft PMW een boek uitgebracht waarin een aantal van deze voorbeelden van het afgelopen jaar zijn gebundeld.

 

The breadth and impact of the PA's efforts are made chillingly clear in the 267-page book. Examining the totality of the PA's activities and statements during the one-year period beginning with the renewal of the peace process in May 2010 through April 2011, the authors assert that "the peace process has yet to begin; a peace process may never have been intended." The book takes the reader on a journey through hundreds of the PA's cultural events, educational media and political leaders' statements, citing ways the PA conveys one message to the international community through official communications channels and another, very different message of hate to the Palestinian people using the Arabic language.

 

Het boek is ook bedoeld als waarschuwing:

 

"Until the PA starts preparing its children for peace and teaches them to see Israel as a legitimate neighbor, peace will remain an illusion," said Bernstein. "Deceptions hould be read as a warning. Government-sponsored hate speech is incompatible with peace."

 

Als het Westen daadwerkelijk wil bijdragen aan vrede tussen Israeli’s en Palestijnen kan het zijn ogen niet langer sluiten voor deze olifant in de kamer. Zolang kinderen al jong leren te haten blijft vrede een illusie, met of zonder offcieel ‘vredesproces’ en holle verklaringen van EU leiders, VN bazen en Amerikaanse presidenten.

 

RP

----------

 

PMW Bulletins

Press Release: New PMW book reveals systematic hate speech, veneration of terror by the PA even during peace process

by Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik
Dec. 6, 2011

 

Press Release

http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=5954#.Tt5uTHTeSEY.facebook 

 
NEW BOOK REVEALS SYSTEMATIC HATE SPEECH, VENERATION OF TERROR BY PALESTINIAN AUTHORITY
EVEN DURING PEACE PROCESS


"Deception: Betraying the Peace Process" catalogues and contextualizes the PA's numerous violations of commitments to peace process, reveals flagrant messages of hate;

Nobel Laureate Elie Wiesel and prominent human rights leader Robert L. Bernsteincondemn spread of hatred against Israel and glorification of terror in the PA


NEW YORK, December 6, 2011 - Palestinian Media Watch (PMW), an Israeli research institute studying Palestinian society and its leadership through its Arabic language media, today announced the release of Deception: Betraying the Peace Process, a new book describing the systematic hate speech used by the Palestinian Authority (PA) even as they portray themselves to the world as pursuing peace.

At a press conference today, the authors and human rights activists warned that the hate speech and incitement against Israel by PA leaders is the fundamental impediment to achieving peace. In the book, authors Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik document numerous breaches in the PA's commitments to recognize Israel, to cease hate incitement and to reject violence and terror - requirements established by the international community and accepted by the PA.

The book meticulously catalogues hundreds of examples of hate speech, glorification of terrorist murderers and other anti-Israel communication, detailing efforts to spread hate even among school-aged children.

"Well documented, Deception confronts a disturbing discovery; Palestinian texts contain scandalous anti-Semitic pages," said Nobel Laureate Elie Wiesel. "They incite young children to hate Jews not only in Israel but wherever they live. They must be denounced by all students of history."

"The PA's campaign of hate speech and demonization of Israelis and Jews is a denial of basic human rights and is used to maintain political control at the cost of negotiating for real and lasting peace. This book is important because it is not advocacy but a factual catalogue of public statements and activities showing that the Palestinian leadership teaches its children to hate, to deny Israel's right to exist and to envision a world without Israel," said Robert Bernstein, Chairman of Advancing Human Rights, Founding Chairman Emeritus of Human Rights Watch and Chairman and President of Random House from 1965-1990.

The breadth and impact of the PA's efforts are made chillingly clear in the 267-page book. Examining the totality of the PA's activities and statements during the one-year period beginning with the renewal of the peace process in May 2010 through April 2011, the authors assert that "the peace process has yet to begin; a peace process may never have been intended." The book takes the reader on a journey through hundreds of the PA's cultural events, educational media and political leaders' statements, citing ways the PA conveys one message to the international community through official communications channels and another, very different message of hate to the Palestinian people using the Arabic language.

"The PA has intensified its diplomatic campaign, claiming it has fulfilled its commitments and is advancing peace," said Marcus. "But PA leaders' communications to their own people in speeches, at events, through the media it controls and in children's magazines contradict the content of its diplomatic stance."

At today's press conference, Itamar Marcus presented an overview of Deception, citing examples of the ways in which the PA uses the cultural, educational and media structures it controls to distance its people from reconciliation with Israel. Wiesel and Bernstein condemned the PA's indoctrination and education of children, which continues to undermine any chance for reconciliation and lasting peace.

"Until the PA starts preparing its children for peace and teaches them to see Israel as a legitimate neighbor, peace will remain an illusion," said Bernstein. "Deceptions hould be read as a warning. Government-sponsored hate speech is incompatible with peace."

PMW has published hundreds of documents, in-depth reports and other research since 1996, chronicling the PA leadership's ongoing hate and terror promotion. Deception is the latest and most comprehensive compilation of evidence to date, representing a year-long monitoring of Palestinian activities, statements and educational resources. It draws a clear picture of the PA's destructive spoken, written and visual messages of hate against Israel that have become a major impediment to peace.

"Unless the PA changes its messages that only 'Palestine' exists and not Israel, that Jews are inherently evil and that terrorists are role models, and unless the PA turns to peace education, there is no chance of achieving authentic peace," says Zilberdik.

Select examples from Deception include:

  • The authors draw a direct correlation between the PA's messages of hate speech that demonize Israelis and Jews and bolster the glorification of terror and a child's perception of Hitler as a positive role model. They offer an example of an essay submitted by a Palestinian teenage girl to a PA-funded educational magazine presenting Hitler as a hero because he killed Jews. In her essay, Hitler tells the girl in a dream: "I killed them so you would all know that they are a nation which spreads destruction all over the world."
  • The authors detail examples of how the PA uses libels and lies to demonize Israelis, including various accusations that have been promoted via communications and media channels: Israel intentionally spreads AIDS, drugs and prostitution among Palestinians; Israel has plans to destroy the Al-Aqsa Mosque; and Israel poisoned Yasser Arafat.
  • The authors illustrate how the glorification of terror and terrorists remains a mainstay of PA policy, as evidenced in the numerous summer camps, sports tournaments and events named after Palestinian terrorists.
  • The authors point to examples of the PA's constant denial of the legitimacy of Israel's existence. An official PA TV video clip broadcast during the peace talks described Israelis as foreigners on stolen land who should all leave Israel.


 

Academische studie naar berichtgeving Reuters persbureau over Israel

 

Een studie naar de berichtgeving van persbureau Reuters toont aan dat zij zich niet houdt aan de journalistieke codes en consequent in het voordeel van de Palestijnen bericht. Het blijkt bovendien dat mensen door het lezen van berichten van Reuters sympathieker gaan staan tegenover de Palestijnen en negatiever over Israel gaan denken.  

 

Across the articles, over 1,100 occurrences of propaganda, fallacies and handbook violations in 41 categories were identified and classified.

In the second part of the study, a group of thirty-three university students were surveyed, before and after reading the articles, to assess their attitudes and motivation to support one or the other belligerent parties in the Middle East conflict, i.e., the Palestinians/Arabs or the Israelis. The study found that on average, subject sentiment shifted significantly following the readings in favor of the Arabs and that this shift was associated with particular propaganda techniques and logical fallacies appearing in the stories.

"Governments have long used propaganda to whip up public support during wartime and to demonize enemies", says Silverman. "Reuters is adopting these same techniques to covertly shape audience perceptions and opinion in violation of its corporate governance charter." Silverman points out that this is particularly troubling since "the news agency promotes itself as a paragon of accurate and impartial reporting and its stories are read by millions of people who are led to believe they are being provided objective facts".

 

Ik zou zelf niet eens zeker durven stellen dat zoiets bewust gebeurt – met de intentie de lezer te beinvloeden – al zullen er zeker journalisten zijn die dat doel wel hebben. Ik denk dat de gekleurde berichtgeving van bijna alle Europese en ook een aantal Amerikaanse kwaliteitsmedia voortkomt uit een bepaalde visie, een paradigma, dat zo vanzelfsprekend is geworden dat men zich er niet bewust van isDe Palestijnen zijn de slachtoffers, zij betalen voor de loop van de geschiedenis, Israel is de bezettende macht en draagt het leeuwendeel van de verantwoordelijkheid voor het conflict. Israel moet op zijn gedrag worden aangesproken, want het heeft de macht en vervult daarom een sleutelrol. Bovendien is Israel als overreactie op de tragische geschiedenis van de Joden een zeer militaristisch land geworden waar men alles met geweld denkt te kunnen oplossen en niemand meer vertrouwt. ' Dergelijke ideeën zitten zo diep ingebakken dat ze onbewust doorklinken in de berichtgeving over het conflict.

 

Er zou nog veel meer onderzoek nodig zijn naar de berichtgeving van verschillende media, waarbij verschillende methodes worden gebruikt zodat uiteindelijk gaat doordringen dat er iets heel fundamenteel niet klopt. Overigens zijn er wel meer conflicten en kwesties waar niet objectief over wordt bericht en een kant wordt onderbelicht. Meestal gaat het dan om geweld en wandaden van een algemeen als zwakker en sympathieker beschouwde partij zoals de Kroaten tegenover de Serviërs, de wreedheden van de Polen en Tsjechen tegenover de Sudeten- en andere Oost Duitsers vlak na de Tweede Wereldoorlog, het geweld van zwarten tegen blanken in Zuid-Afrika en Zimbabwe, etc. Het verschil met het Israelisch-Palestijns conflict is dat het bij deze conflicten gaat om een partij die over het geheel genomen een zeer kwalijke rol heeft gespeeld en als dader, slechterik zo je wilt kan worden aangeduid, en dat het geweld tegen hen wel in perspectief plaatst. Dat rechtvaardigt het negeren van wandaden en geweld tegen deze partij niet, maar maakt het wel minder extreem dan de vooringenomenheid van de media tegen Israel. 

 

Zie ook: Krantenonderzoek NRC conflict Israël-Palestina 

 

RP

----------   

 

Stunning academic study: Reuters engages in anti-Israel propaganda

http://elderofziyon.blogspot.com/2011/12/stunning-academic-study-reuters-engages.html

From PRWeb:

Roosevelt University academic study documents systematic use of propaganda by world's largest news agency.

A study published in the November/December issue of the Journal of Applied Business Research finds that Reuters coverage of the Middle East conflict is systematically tainted by propaganda and influences readers to side with the Palestinians and Arab states against the Israelis.

Researcher Henry Silverman of Roosevelt University analyzed a sample of fifty news-oriented articles published on the Reuters.com websites for the use of classic propaganda techniques, logical fallacies and violations of the Reuters Handbook of Journalism, a manual of guiding ethical principles for the company's journalists. 

Across the articles, over 1,100 occurrences of propaganda, fallacies and handbook violations in 41 categories were identified and classified.

In the second part of the study, a group of thirty-three university students were surveyed, before and after reading the articles, to assess their attitudes and motivation to support one or the other belligerent parties in the Middle East conflict, i.e., the Palestinians/Arabs or the Israelis. The study found that on average, subject sentiment shifted significantly following the readings in favor of the Arabs and that this shift was associated with particular propaganda techniques and logical fallacies appearing in the stories.

"Governments have long used propaganda to whip up public support during wartime and to demonize enemies", says Silverman. "Reuters is adopting these same techniques to covertly shape audience perceptions and opinion in violation of its corporate governance charter." Silverman points out that this is particularly troubling since "the news agency promotes itself as a paragon of accurate and impartial reporting and its stories are read by millions of people who are led to believe they are being provided objective facts".

 

The entire study is most interesting. It uses previously established, fairly rigorous criteria as to what constitutes "propaganda." It chose 50 articles about the conflict published by Reuters between May 31 and August 31, 2010 (during and after the Mavi Marmara incident.) 

Here is how the study describes its analysis methods of the articles, with a detailed example:

Across the fifty articles in the data sample, ECA reveals 1,104 occurrences of reporting/ethical failures, i.e., propaganda devices, logical fallacies, and violations of the Reuters Handbook of Journalism, with a mean of 22.08 reporting/ethical failures per article. The propaganda device of asymmetrical definition occurs most frequently with a total of 129 instances followed by the propaganda device of card stacking with 94 occurrences. The logical fallacy occurring most frequently is appeal to pity and the Handbook violation occurring with the greatest frequency is that of a failure to uphold social responsibility.

An asymmetrical definition is a type of suggestion where the audience is misled via the propagandist's use of a word or phrase bearing a meaning different than that the audience would normally attribute to it (Smith, 1989). Reuters repetitive use of this technique can be seen in 16 of the sample articles published in June which focus on the story of a Turkish-led flotilla apprehended at sea while attempting to break the Israeli weapons blockade of the Gaza Strip. The flotilla consisted of six vessels, three of which were carrying construction materials and humanitarian aid for Palestinian Arabs (Palestinians) in Gaza. Five of the ships were boarded and subsequently impounded by the Israeli navy without loss of life or serious injury but the sixth ship, the Mavi Marmara, was the scene of violent clashes between passengers armed with cold weapons, e.g., knives and iron bars, and Israeli forces, armed with paintball guns and pistols.12 Although it went unreported by Reuters, inspection of the Mavi Marmara cargo hold immediately following the incident revealed no humanitarian aid on board the ship.13 Yet, in over a dozen stories in the data sample, Reuters conflates the Mavi Marmara with the other vessels, repeatedly using the word "aid" to describe the ship, its cargo, and its purported mission, i.e., to bring humanitarian aid to Palestinians in Gaza.

In a story published on June 4, 2010 for example, Reuters correspondent Tom Perry and then-Jerusalem Bureau Chief Alastair Macdonald write:

Israel is unlikely to heed calls to lift the blockade of the Gaza Strip but is bloody seizure of a Turkish aid ship has caused international anger and American dismay that is forcing it to seek conciliatory moves.

Israel's leaders have been unrepentant. Prime Minister Netanyahu accused Europeans of hypocrisy over efforts to stop Iranian arms reaching Gaza's Hamas Islamist rulers.

But even with vital ally the United States criticizing the harm the blockade is doing to the 1.5 million Palestinians in Gaza, and President Barack Obama calling the killing of nine men, including an American, a tragedy, Netanyahu is seeking points where concessions can soak up some of the pressure.


Perry and Macdonald's de facto editorial piece, which is identified in the headline as "Analysis" rather than with the more traditional and transparent term "Op-Ed" adopted by most media firms for stories where subjective content appears, is laden with propaganda devices and violations of the Reuters Handbook of Journalism.

First, by mischaracterizing the Mavi Marmara as an "aid ship", asymmetrical definition is being deployed to suggest a role for the ship distinctly different from the role it actually undertook and ultimately played in the incident. Although it is remotely possible Perry and Macdonald are utilizing the word "aid" to mean assistance in a socio-political sense, i.e., calling attention to the circumstances of Palestinians living in Gaza, readers are clearly and overtly being given the false impression that the Mavi Marmara carried humanitarian aid when it did not.

The statement, "Israel's leaders have been unrepentant" reflects both the propaganda device of innuendo and the use of loaded words, a violation of Reuters Handbook, as the language implicitly conveys a judgment of wrongdoing and moral condemnation of Israel's government officials for the incident which had neither been alleged nor proven by any juridical body.

"The harm the blockade is doing to the 1.5 million Palestinians in Gaza" reflects 1) anassertion; 2) exaggeration; 3) card stacking; and 4) atrocity propaganda respectively, as the phrase is 1) unproven; 2) inflates the impact of the "blockade" to encompass the entire population in Gaza; 3) omits mention of the fact that Egypt too, had been embargoing the Gaza Strip; and 4) alludes to the "blockade" as a war atrocity by virtue of its alleged deleterious effect on the civilian population, without mentioning that all manner of humanitarian goods had been regularly transiting through the Israeli land border with the Gaza Strip.17

Perry and Macdonald then cite President Barack Obama "calling the killing of nine men, including an American, a tragedy". What Obama actually said in the relevant interview with CNN one day prior to the publication of the Reuters story was the following:

What's important right now is that we break out of the current impasse, use this tragedy as an opportunity so that we figure out how can we meet Israel's security concerns, but, at the same time, start opening up opportunity for Palestinians, work with all parties concerned, the Palestinian Authority, the Israelis, the Egyptians, and others. And I think Turkey can have a positive voice in this whole process, once we've worked through this tragedy, and bring everybody together to figure out, how can we get a two-state solution where Palestinians and the Israelis can live side-by-side in peace and security.18


Note that Obama characterizes as a "tragedy" the incident generally, i.e., the violence and casualties on both sides, not the [Israeli] killing of nine men, including an American as Perry and Macdonald misstate. This reporting failure is, at a minimum, anuncorrected error and improper use/lack of quotes, both violations of the Reuters Handbook. More likely, given the easily accessible record of the President's televised comments just a day earlier, the mischaracterization reflects a historical reconstruction, i.e., intentional fabrication, on the part of Perry and Macdonald.

 

One other of the many examples given to illustrate a specific propaganda technique:

Employing a propaganda device known as symbolic fiction, Sawafta and Hamilton cite a study by an Israeli non-government organization:

A report this week by Israeli human rights group B'Tselem says more than 300,000 Israelis now live on 42 percent of the West Bank, land where Palestinians want to establish their future country in a "two-state solution" with Israel.

The B'Tselem study does not say this. Rather, the report indicates that Jewish communities reside upon less than 1 percent of this disputed territory. There is an allegation that due to the classification of a portion of the territory as "state land" by Israel, 42 percent of it is controlled by Israeli Jewish councils.47 Even this claim however, has been rejected by the Chairman of the Council of Jewish Communities who puts the figure at 9 percent. Following presentation of this fiction, Sawafta and Hamilton again violate Reuters' fairness doctrine by failing to provide space for any Israeli official to respond to the fictionalized claim in their story.


The survey given after the volunteers read the stories asked two very simple questions. 

1) After reading this article, I feel more sympathetic or favorable towards:


Arabs/Palestinians--O--------------O---------------O---------------O--------------O-Israelis
2) After reading this article, I am more motivated to take some supportive action on behalf of:


Arabs/Palestinians--O--------------O---------------O---------------O--------------O-Israelis


The results?

For both survey questions, there is a large and extremely significant difference between the mean subject response prior to undertaking the readings and the mean response following the individual readings. ...Subjects take a largely neutral view of the belligerents going into the study (untransformed mean 3.18) but substantially shift their view in favor of the Arabs/Palestinians over the course of the readings (untransformed mean 2.17). Similarly, prior to the readings subjects are nearly dead neutral on whether they feel motivated to take supportive action on behalf of one or the other belligerent parties (untransformed mean 3.12) but over the course of the readings, subjects feel significantly more motivated to take supportive action on behalf of the Arabs/Palestinians (untransformed mean 2.35).

Consistent with the findings of Likert (1932), Rosenthal (1934), and other researchers employing linear scales to measure the effect of propaganda on audience attitudes and behavior, Reuters' stories are clearly influencing reader sentiment, in this case by shifting it favorably toward the Arabs/Palestinians and away from the Israelis.

The paper goes on to note that the higher the "propaganda" rating of the piece, the more the subjects shifted their opinions towards the Palestinian Arab side of the story. 

This is stunning. While I can see how it may be possible for the researchers to be less than perfectly objective in categorizing phrases in different subjective buckets, the major result is that Reuters stories  cause readers to act in ways consistent to having been subjected to anti-Israel propaganda. 

While there have been a number of attempts to quantify bias in specific media outlets, this is the most objective and scientific study I have seen in for the Middle East conflict. It proves, as much as something like this can be proven, that Reuters is systematically and institutionally biased against Israel.

It would be most enlightening to see a comparison of different news sources using these same techniques over the same time period.

 

Virgin Megastores beveelt Mein Kampf aan

 

Dit heb ik eerder gemist. Je blijft je verbazen over het openlijke antisemitisme in de Arabische wereld, waar zelfs een Engelstalige winkelketen graag aan meewerkt. In een woord: walgelijk. Bedenk daarbij dat Mein Kampf niet om door te komen is en dat de taaie verhandelingen over de problemen van Duitsland aan het begin van de 20e eeuw voor Arabieren niet echt boeiend zijn. De enige reden dat het in Arabische landen wordt verkocht is dat het van de grootste jodenhater aller tijden is en dat hij om die reden voor veel Arabieren een held is. En Virgin hoopt waarschijnlijk aan populariteit te winnen en meer boeken te verkopen door Mein Kampf aan te bevelen.

 

RP

------------ 

 

Virgin stores respond to Mein Kampf issue - with lies (updated)

http://elderofziyon.blogspot.com/search?updated-max=2011-12-06T06:00:00-05:00&max-results=20

 

Yesterday, I reported that Virgin Megastores in both Qatar and Bahrain had featured an  Arabic version of Mein Kampf as "recommended" books to read for their customers.

The UAE-based National picked up on the story, and received a statement from Virgin in Doha:

 

Virgin Megastore Middle East is a regional leader in retail entertainment, offering our customers a wide range of products in many languages, genres and interests to satisfy the demand of our consumers across CDs, DVDS, electronics, gadgets and toys, multimedia games and accessories and books. 

Each Virgin Megastore in the Middle East is responsible for the merchandising of products within its respective store and is not merchandised via a planogram from headquarters.

Recently, one of the region's Virgin Megastores included in its book section the Arabic translation of Mein Kampf, by Adolf Hitler, a title available worldwide in major bookstores and online.

For one day, the book was included in the recommended section. The recommended tag was not an endorsement of the book's author or its content. In response to a customer, we removed the title from the display. Commentary in the public domain was also taken seriously by Virgin Megastore and our policy is always to listen and respond immediately.

 

This is a very offensive statement filled with provable lies.

It wasn't only one store, but at least two (and possibly three - a commenter here saw Mein Kampf featured in an airport bookshop in Saudi Arabia, but did not recall if it was a Virgin store.)

How on earth can they say "The recommended tag was not an endorsement of the book's author or its content"? That's what the word "recommended" means!

It was not only in the Recommended case for a single day. Here is a photo from a tweet on November 5:


Here's the picture from the tweet I noted yesterday, dated November 23rd. Note that one of the "Recommended" books has changed in the meantime:


And while I don't know if it had been in the "Recommended" section earlier, someone complained about the book being sold at Gulf stores as long ago as April. (h/t Israellycool)

The Bahrain post I linked to was from a year ago.

In all those cases the customer complained, and it does not appear to have helped. I know I tweeted the company and received no response.

And moreover, how offensive is it that Virgin's response says that defends their decision to prominently and repeatedly display incitement to genocide as merely "a title available worldwide in major bookstores and online"?  You can bet that they wouldn't stock anything offensive to Islam, even if those books were "available worldwide in major bookstores and online."

Virgin ME is trying to squirm out of this, without any hint that it is even aware that it did anything wrong.

UPDATE: The Middle East Virgin stores are owned by The Azadea Group, not Virgin itself, except for Morocco. 

However, Virgin seems to consider itself the lead company anyway. From its website:

Once a Virgin company is up and running, several factors contribute to making it a success. The power of the Virgin name; Richard Branson's personal reputation; our unrivalled network of friends, contacts and partners; the Virgin management style; the way talent is empowered to flourish within the group. To some traditionalists, these may not seem hard headed enough. To them, the fact that Virgin has minimal management layers, no bureaucracy, a tiny board and no massive global HQ is an anathema. But it works for us! The proof of our success is real and tangible.

Our companies are part of a family rather than a hierarchy. They are empowered to run their own affairs, yet the companies help one another, and solutions to problems often come from within the Group somewhere. In a sense we are a commonwealth, with shared ideas, values, interests and goals.


If they take credit, they must also take responsibility. (h/t Silke)

 

Leugens Saeb Erekat nu ook in Jerusalem Post

 

Het siert de Jerusalem Post natuurlijk dat ze Erekat de mogelijkheid bieden om zijn verhaal – ook als dat voor een groot deel niet klopt – aan het Israelische publiek te vertellen. Het zou nog mooier zijn als Palestijnse kranten Netanjahoe die mogelijkheid ook zouden bieden, en het allermooist wanneer Erekat eerlijk zou zijn. Dat is moeilijk, want hij (en Abbas en andere PA en PLO functionarissen) zijn tegen het principe van twee staten voor twee volken (en zien de Joden als een religie en geen volk), en moeten dus laveren (spreek: liegen) om toch over te komen alsof ze voor de tweestatenoplossing en vrede zijn. 

 

RP

------------ 

 

Erekat continues to lie with impunity in JPost op-ed

http://elderofziyon.blogspot.com/2011/12/erekat-continues-to-lie-with-impunity.html

 

Saeb Erekat continues his long tradition of lying. The only problem is that the Jerusalem Post allowed him to do it on their op-ed pages.

Here are some of his lies and half-truths:

 

The two-state solution on the 1967 borders has been the official Palestinian position for the past 23 years.


Neither the 1988 PLO statement to the UN, nor the 1988 "Declaration of Independence" referred to the 1949 armistice lines. There was an elliptical reference to and international conference based on UNSC resolutions 242 and 338 in the statement, but no indication that the PLO accepts it.

 

Since then, we have engaged Israel and the international community and exerted sincere efforts to achieve our inalienable right to self-determination through the establishment of a viable and sovereign Palestinian state on the territory occupied by Israel in 1967, including East Jerusalem, and a just solution to the Palestinian refugee issue in accordance with UN General Assembly Resolution 194.

 

"Sincere efforts" are debatable, since they launched a terror war right in the middle of that time period.

UNGA 194, besides not having any legal validity, does not give a "right to return." It also includes a part about Arab refugees resettling in Arab states - which the PLO ignores. And if the PLO loves 194 so much, it would not end up with Jerusalem or Bethlehem - which UNGA 194 says would be part of a separate UN administered territory.

 

Twenty years of peace process have passed without a conclusion to the conflict. In fact, most Palestinians have witnessed their situation go from bad to worse in the past two decades, while Israel enjoys unprecedented economic growth and prosperity.

 

Mahmoud Abbas in 2009 said "I will wait for Israel to freeze settlements. Until then, in the West Bank we have a good reality . . . the people are living a normal life."

Doesn't sound like the PalArabs have it so bad, does it?

 

During these years, successive Israeli governments have actively pursued settlement construction and expansion in the Occupied Territory, including in East Jerusalem, in flagrant violation of international law and signed agreements.

 

Whether Jews living in Judea and Samaria violates international law or not - which is a debatable point -  Israel never signed any agreement with the PLO saying they would stop settlement activity.

 

Today, the Palestinian Authority does not have any real authority. Real authority lies with Israel, with the exception of some municipal work.

 

I agree that they have no authority - in Gaza. But in Area A they have full autonomy. If they had no authority, how did they manage to go to the UN to demand recognition?

In the end, the definition of "occupation" is when the occupying state has the ability to dissolve the government of the occupied. Israel cannot do that.

 

This bleak reality of walls, checkpoints and daily humiliation has driven expectations to an all-time low.

 

And why are there checkpoints again - checkpoints that Israelis also have to cope with? Oh, yeah, because the PLO decided to forego negotiations in 2000 and chose terror instead. 

 

The latest opinion polls show that a majority of Palestinian still believe in the two-state solution and reaching peace with Israel through negotiations.


poll over the summer says that 66% of PalArabs said their real goal should be to start with a two-state solution but then move to it all being one Palestinian state.

And only one third accepts "two states for two peoples." Meaning that their acceptance of Israel is a tactical move on the way to a single Arab Palestine "from the river to the sea." 

How can you tell that Saeb Erekat is lying? His lips are moving.