zaterdag 29 maart 2014

PKN moet banden met Sabeel verbreken (IPI)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2014/03/28/pkn-moet-banden-met-sabeel-verbreken/

- Door Tjalling. - 

Kerk in Actie is een onderdeel van het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland. De visie van Kerk in Actie is dat ieder mens recht heeft op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. Daar werkt Kerk in Actie aan mee vanuit het geloof dat Jezus Christus oproept tot naastenliefde, dienstbaarheid en het bevorderen van gerechtigheid. Maar bij dit op zich zelf zo nobele streven ontbreekt het aan een kritische houding vanuit de PKN. Zo’n houding is noodzakelijk omdat sommige idealen kunnen verblinden. Een schrijnend voorbeeld hiervan is dat veel leden van de PKN nog steeds geen reëel zicht hebben op het gedachtengoed van de organisatie van Palestijnse Christenen, Sabeel .

Sabeel is één van de doelen die door Kerk in Actie wordt gesteund. Sabeel pretendeert ook op te komen voor de onderdrukten, te werken aan gerechtigheid en op zoek te gaan naar kansen voor vredesopbouw. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal in orde, maar wie echt dieper kijkt, ziet hierbij valkuilen opdoemen. Sabeel streeft namelijk vooral naar `het vormen van de Palestijnse gemeenschap als een geheel en het ontwikkelen van vaardigheden om mee te kunnen bouwen aan een betere wereld voor allen’. Die vorming van Sabeel draagt echter zeker niet bij aan een betere wereld. De ogenschijnlijk vriendelijke manier waarop Sabeel naar buiten treedt, heeft namelijk een felle onderhuidse anti Israël boodschap . De PKN, die weliswaar belijdt dat zij onopgeefbaar verbonden is met Israël, heeft echter een blinde vlek voor de anti Israël houding van Sabeel.

Kerk in Actie ondersteunt Sabeel met donatiegelden van PKN leden. Bovendien organiseert K.i.A. regelmatig studiereizen voor mensen die geïnteresseerd zijn in het Midden-Oostenconflict. Tijdens die reizen staat vooral het lijden van de Palestijnse Christenen centraal. De deelnemers krijgen enkel de Palestijnse kant te horen: het lijden van de Palestijnen zou alleen worden veroorzaakt door de Israëlische bezetting van hun grondgebied. Dit lijden wordt bovendien op één lijn gezet met het lijden van Jezus Christus. Palestijnse Christenen zien zichzelf namelijk als het nageslacht van de eerste discipelen en apostelen, die door Jezus werden geroepen en die Hem hebben nagevolgd. Daarom wil Sabeel de boodschap van Christus tot leven roepen te midden van de, zoals veel Palestijnse Christenen dit zien, `historische’ context en het dagelijkse lijden van de Palestijnse gemeenschap. Dit komt zeer indringend en ook onjuist tot uitdrukking in het boekwerkje de Kruisweg van de Palestijnse christenen. Zij identificeren zich met Jezus, omdat die toen zou hebben geleden onder de Joden, zoals zij dat tegenwoordig denken te doen. Elders is hier uitvoerig aandacht aan besteed. Hier moet nadrukkelijk nog worden opgemerkt, dat de terechtstelling van Jezus geheel onder verantwoordelijkheid viel van de Romeinse machtshebbers van die tijd.

Gelukkig zijn er ook mensen, binnen en buiten de PKN, die het gevaar van de boodschap van Sabeel en het onjuiste vergelijken van het Palestijnse lijden met dat van Jezus serieus nemen en ervoor waarschuwen. Op afgelopen 18 maart schreven G. Hette Abma en Gerrit Jan Loor, namens de Werkgroep Vanuit Jeruzalem, een open brief aan het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk. Abma en Loor roepen in hun open brief de PKN op om de banden met Sabeel te verbreken. Zij hebben groot gelijk met deze oproep. Het Sabeel geluid lijkt steeds meer terrein te winnen binnen de PKN. Dit bedreigt niet alleen de relatie van de PKN met de Joodse staat, maar ook die met de Joden zelf. De schrijvers van de open brief bespeuren in de Kruisweg van de Palestijnen namelijk een variant van de vervangingstheologie (de kerk is in de plaats van Israël gekomen) die heel nare gevolgen heeft gehad voor Joden. Hette Abma en Gerrit Jan Loor vragen terecht aan het moderamen, of men zich bewust is van het feit dat er op deze manier wind wordt gezaaid en straks storm zal worden geoogst, namelijk polarisering binnen de PKN gelederen.

Die storm steekt echter nu al op. Aan de ene kant neemt het aantal PKN leden toe die zich zorgen maken over het gedachtegoed van Sabeel, de gang van zaken rondom de studiereizen en recent de Kruisweg van de Palestijnse christenen. Zij laten hun stem intussen horen, zoals de schrijvers van de open brief. Aan de andere kant worden juist deze leden hevig en ook onheus bekritiseerd. Een voorbeeld hiervan is de blog “Ik wil dus ik gil” van Jominee. Daarin worden Abma en Loor ervan beticht het begeleidende boekwerk bij de Kruisweg van de Palestijnen te hebben gelezen vanuit vooroordelen, achterdocht, theologisch onbenul en bovendien weinig kaas te hebben gegeten van het Evangelie van Christus.

Die aantijgingen zijn zeer onterecht want volgens de vier Evangeliën van het Nieuwe Testament is het lijden en sterven van Jezus het offer (aanbod) dat Hij heeft gebracht als Verlosser voor de mensen. Hiermee wordt de verzoening tussen God en mensen bedoeld, omdat Jezus de straf voor de zonden (menselijke tekortkomingen) op zich nam en zo de mensen verloste van de straf die ze in de ogen van God zouden hebben verdiend. Jezus was zich hiervan bewust en heeft uit vrije wil er voor gekozen om te lijden en te sterven. Abma en Floor wijzen er dan ook terecht op dat het lijden van de Palestijnse christenen niet de zelfde betekenis heeft als het lijden van Christus. Het lijden van de Palestijnen wordt vooral veroorzaakt door politieke omstandigheden, waar absoluut niet alleen Israël verantwoordelijk voor kan worden gehouden. Bovendien lijden Palestijnse christenen zeker niet uit eigen vrije wil.

Onder de PKN leden wordt uiteraard verschillend gedacht over de onopgeefbare verbondenheid met Israël en de solidariteit met Palestijnse christenen, maar dit werkt op zich zelf nog steeds niet als een splijtzwam. Het gedachtegoed van Sabeel en de activiteiten daarvan werken intussen wel als een splijtzwam. Sabeel is een organisatie die voortdurend Israël in een negatief daglicht stelt en zich beslist niet ‘onopgeefbaar verbonden weet met het volk Israël’, zoals de PKN in de Kerkorde wel belijdt. Daarom is het zeer te hopen dat de open brief van Abma en Loor als heel serieus punt op de agenda van de komende vergadering van het moderamen zal worden geplaatst en het dagelijks bestuur van de Protestantse Kerk daarin aanleiding ziet om daadwerkelijk de banden van de PKN met Sabeel te verbreken.


Externe bron:

·        http://christenenvoorisrael.nl/2012/01/moderamen-pkn-begrijpt-cri-de-coeur-over-israel/