maandag 6 juli 2015

Maarten Luther, een bevlogen kerkhervormer met anti-Joodse uitspraken

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/07/06/maarten-luther-een-bevlogen-kerkhervormer-met-anti-joodse-uitspraken/  

– Door Tjalling. –

Weerzinwekkende uitspraken

Steek synagogen en Joodse scholen in brand. Verwoest de huizen van Joden, de Joden moeten in stallen wonen. Neem Joden hun gebedenboeken en andere heilige geschriften af. Verbied Joods religieus onderwijs. Neem sieraden en geld van de Joden af. Verbied Joden te reizen. Verplichte tewerkstelling van Joden.

Vreselijk zo’n haat! Is Joseph Goebbels hier aan het woord? Het lijkt er wel op en hij zal zich zeker ook zo hebben uitgelaten. Echter deze uitspraken zijn oorspronkelijk afkomstig van de beroemde kerkhervormer en protestants theoloog geworden Maarten Luther.

1517 – 2017

Op 31 oktober van het jaar 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkerk te Wittenberg. Die 95 stellingen waren een document waarmee Maarten Luther de wantoestanden in de katholieke kerk aanklaagde. Het leidde tot de Reformatie en wordt daarom gezien als de oorsprong van het protestantisme. Het protestantisme is een grote en belangrijke stroming geworden binnen de kerken en over twee jaar kunnen we dan ook de viering tegemoet zien van 500 jaar kerkhervorming. Er zal in 2017 zeker reden zijn tot feestelijkheden, daar niet van, maar er rust wel een sinistere schaduw op. De christelijke kerken komen immers qua leer en intentie lang niet overeen met het Jodendom. Bijna 500 jaar Reformatie heeft op zichzelf veel goeds met zich meegebracht, maar die heeft de anti-judaïstische onderstroom binnen de kerken niet weten te stoppen.

Tweeërlei uitleg van één God:

Het zou trouwens onjuist zijn om alleen de protestantse kerken te betichten van anti-judaïsme. De rooms-katholieke kerk heeft naast veel goeds ook van meet af aan die anti-judaïstische houding gehad. Het gezamenlijke kerkelijke afwijzen van de Joodse godsdienst heeft vooral te maken met hun leer, namelijk het idee dat God in Jezus Christus een totaal nieuw begin zou hebben gemaakt, waardoor de oude beloften in de Bijbel aan de Joden waren komen te vervallen. Volgens de kerkelijke leer waren ook Joden welkom binnen dit nieuwe begin, maarrrrr dan moesten zij zich bekeren tot Christus. En daarin nu juist zit het punt waar het om gaat. Christus zou volgens de kerkelijke leer van mens tot Zoon van God zijn getransformeerd. Zo’n transformatie wordt in de Joodse godsdienst echter opgevat als een godslastering. Het Jodendom gaat uit van een EEN en ondeelbare God. Dit staat heel helder in Deuteronomium 6:4-9. Deze passage begint met het : Shema Jisraeel (Hoor Israël). Het Shema Jisraeel neemt een zeer essentiële plek in binnen het Jodendom en is uitermate belangrijk voor het Joodse Volk. In het Shema wordt de eenheid en uniciteit van God uitgedrukt en bevestigd. De kerken echter, om in chronologische zin te beginnen met de RK kerk, hebben nogal wat theologische constructies moeten ontwerpen om de uniciteit van God instant te kunnen houden, maar dan wel met dien verstande dat aan die eenheid van God nog twee andere goddelijke naturen moesten worden toegevoegd namelijk de status van Jezus christus als Zoon van God èn de (alles verbindende) Heilige Geest. Hierdoor kon men binnen de kerken tot de officiële leer gekomen dat er sprake is van een Drie Enige God. De Joden zijn het hier terecht niet mee eens, want God is volgens hen gewoon EEN. Als zij daar van af zouden wijken, dan zijn ze niet meer Joods. Dit verschil tussen christendom en Jodendom is er dus en kan en mag niet overbrugd worden. Helaas hebben de kerken missiedrang, dat wil zeggen het idee om iedereen te willen bekeren. Vanuit de kerken bekeken is dat voor de hand liggend, zij menen nu eenmaal de wijsheid in pacht te hebben en willen die delen met de hele mensheid. Juist die -eigen- wijsheid heeft tot veel ellende geleid. Diezelfde eigenwijsheid is mede de achtergrond èn verklaring voor de uitspraken van Luther, al mogen die beslist niet worden goedgepraat.

Maarten Luther

Luther leefde in een tijd die de Joden zeker niet welgezind was. Zij werden gediscrimineerd, leefden in getto’s en hun invloed was sterk ingeperkt. Toch was Luther aanvankelijk niet een onverbeterlijke vijand van de Joden. In het jaar 1523 verscheen bijvoorbeeld het geschrift van hem: ‘Dat Jezus Christus een geboren Jood is’, waarin hij wijst op de oorsprong van het christendom. Hij wil echter de Joden wel tot het pas ontstane protestants christelijk geloof bekeren, waartoe hij zelf na jarenlang zoeken is gekomen. De Joden moesten zijn ‘ware geloof’ erkennen en het gaan overnemen. Ook Luther wilde zijn geloof dus met de Joden delen, maar omdat zij daar niet in mee konden gaan, werd de kerkhervormer verbitterd en begon met het schrijven van sterk polemische geschriften zoals ‘Van de Joden en hun leugens‘.

Het bedje gespreid

Om de christelijke kerken, inclusief de Lutherse kerk, ervan te beschuldigen dat zij rechtstreeks verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de Shoah is onjuist. Toch hebben de kerken een zeer ernstige bijdrage geleverd aan het anti-judaïstische klimaat in Europa. Door vanuit eigen bevlogenheid, of sterker nog: bezieldheid, er van uit te gaan dat enkel en alleen de eigen leer juist is, sluit men andere nominaties uit. Erger nog, die worden gezien als tweederangs. Omdat de kerken – hoe dan ook – hun eigen heilige boek grotendeels delen met de Joden, waren zij er op uit om zich vooral te richten op het in kerkelijke visie ‘ongelijk’ van de Joden. Dit hebben zij dan ook nadrukkelijk gedaan. Theoloog Hans Jansen heeft ooit een gezegd dat ‘theologie een levensgevaarlijk vak is’. Hij heeft gelijk, het eigen gelijk sluit dat van de ander uit. Omdat de Joden, ook in theologisch opzicht, werden uitgesloten heeft dit mede geleid tot het zo verfoeilijke anti-Joodse sentiment in Europa. In die zin hebben de kerken – zij het indirect – wel degelijk bijgedragen tot een klimaat, waarin het voor de nazi’s veel te gemakkelijk was gemaakt om hun gruwelijke plannen te kunnen uitvoeren.

Zou Maarten Luther zich werkelijk hebben gerealiseerd dat zijn uitspraken eeuwen later op een vreselijke manier tot uitvoer konden worden gebracht? Ik weet het niet. Wel kan ik stellen dat de anti-judaïstische grondslag van de kerken mede het bed heeft gespreid voor de nazi’s. Dit nu juist is de schaduw die ligt over 500 jaar kerkhervorming, waarvoor Maarten Luther voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk kan worden gehouden. De les die àlle kerken over deze schaduw moeten leren is, dat hun houding tegenover Joden absoluut verkeerd was. Niet alleen in het verleden, ook nu weer zijn er in toenemende mate tendensen te bespeuren binnen de kerken, die op een onheuse manier zeer kritisch staan ten opzichte van Joods Israël. Die kritische houding wordt tegenwoordig sterk beïnvloed door de verbondenheid vanuit de kerken met de Palestijnse christenen, waardoor de kerkelijke verbondenheid met Israël behoorlijk onder druk is komen te staan.

 

 

zondag 5 juli 2015

Het falafelconflict tussen Israel en de Palestijnen (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/07/05/het-falafelconflict-tussen-israel-en-de-palestijnen/  

= IMO Blog =  

In de zomercolumn van Monique van Hoogstraten belicht zij het ‘falafelconflict’ tussen Israel en de Palestijnen. De zomercolumn is bedoeld als luchtige noot in het anders vaak ook al behoorlijk luchtige NOS journaal, en moet de eigen standplaats op een andere manier in beeld brengen. Of Van Hoogstraten daarin is geslaagd, waag ik te betwijfelen. Het onderwerp is lekker simpel: Israeli’s en Palestijnen vechten niet alleen om hetzelfde land, maar ook om hetzelfde eten. Want van wie is de falafel?

“Falafel is ons nationale gerecht”, zegt de Israelische falafelbakker in het filmpje, “iedereen houdt ervan”. Op de vraag van wie de falafel is, antwoordt hij: “Israelisch. We hebben de falafel gepakt en van ons gemaakt”.

Van Hoogstraten is doortrapt genoeg om te weten dat dit citaat opgepakt zal worden, en bij veel mensen zal bevestigen wat ze toch al vinden: dat Israel alles van de Palestijnen heeft afgepakt. De Palestijnse kok in het filmpje zegt dat ook nog eens expliciet: “Het is al heel lang Palestijns. Mijn ouders maakten het al. Falafel is maar één ding. Ze hebben ook onze grond, dans en muziek gestolen.”

Juist ja. Omdat zijn ouders het maakten, moet de falafel wel Palestijns zijn. Geen speld tussen te krijgen. En de Israeli’s kwamen allemaal als Europese kolonisten na de Holocaust om het land in te pikken en namen alles over wat zich er bevond en gedurende eeuwen door de Palestijnen was opgebouwd en gecultiveerd: een bloeiende woestijn, welvarende steden, goede infrastructuur, en levendige culturele tradities en gebruiken.

Van Hoogstraten sluit vervolgens af met: “Het conflict hier raakt tot aan de kikkererwt. En welke het lekkerste is ga ik niet beoordelen want als neutrale correspondent Midden-Oosten kun je nog beter je tong afbijten.” Zeer scherp opgemerkt. Ondertussen is Israel wel mooi weer in de beklaagdenbank gezet met twee citaten die, zeker voor de bevooroordeelde toehoorder, elkaar lijken te bevestigen in het beeld dat Israel toch echt de ‘dief’ is van dit eeuwenoude Palestijnse gerecht. Daarbij laat ze zoals gebruikelijk relevante feiten weg, zoals dat de falafel uit Libanon afkomstig is, en geeft slechts een paar citaten van beide kanten, zodat het lijkt alsof ze inderdaad evenwichtig is terwijl de lezer subtiel toch een bepaalde kant op wordt geduwd.

De reacties op Facebook maken veel duidelijk. Een van de vriendelijkere zegt: “Duidelijk. Hij zegt dat ze het hebben gestolen. Net als de rest. Stelen mag niet behalve als je Israël bent.” Ook anderen leggen het citaat van de Israelier zo uit: “Palestijns 100% ze pakken alles af en zetten hun naam erop. Geen 1 is…..r kan tippen tegen die falafel van mn moeder . Free Palestina free gaza“, en: “Fragment van 0:50 tot 0:56 zegt de Israëlier precies wat #Israël altijd doet.” Iemand beweert zelfs wat te hebben geleerd: “Oww weer wat geleerd; het is dus Palestijns, zelfs dat hebben ze ingepikt. Ik dacht dat stelen niet mocht; maar merk ik dat stelen soms mag, ligt eraan wie het doet“.

De meeste reacties lijken gezien de namen afkomstig van Arabieren, maar ook autochtonen kunnen er wat van. Een Nederlander, afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in de Ethiek, schrijft:

“Zoals hij zegt: “We hebben de falafel gepakt en van ons gemaakt”. Daarmee is hij Palestijns…… zijn de Israeliers echt zo doortrapt, gemeen en hebzuchtig dat ze zelfs het nationale gerecht willen hebben? Stelletje hypocriete idioten! Lan leve Palestina!”

Zijn reactie krijgt 47 likes. Blijkbaar wordt er bij ethiek tegenwoordig totaal niet in argumentatieleer en logica onderwezen, en ik zou me schamen als universiteit om zulke afgestudeerden af te leveren, maar dat terzijde.

Sommigen gaan nog verder: Jack Man schrijft:

‘Mozes op de berg:
8. “Jullie mogen niet stelen”
(Gij zult niet stelen)  de falafel is vast ook uitverkoren volgens hun god’ 

En dan dreigt er nog iemand alle Joden in de zee te gooien als ie ertoe in staat was, precies datgene waarvan iedereen altijd zegt dat het hersenspinsels en propaganda is van Israel, bedoeld om hun wandaden goed te praten:

Muhammetali Gunduz  ‘De palestijn zegt falafel is van ons en de israeli zegt dat ze het gestolen hebben. Dat is enkel wat ze doen stelen maak niet uit wat. Als ik een sterke leger macht had, had ik ze allemaal in zee gegooit.’

Ik zou niet weten waarom de reacties die hier staan, grotendeels geschreven door in Nederland wonende mensen met een Arabische achtergrond, en aan hun profielen te zien vaak hoogopgeleid, niet representatief zouden zijn voor hoe er in Arabische landen over Israel wordt gedacht. Sterker nog, je zou hopen en ook verwachten dat Nederlandse Arabieren wat gematigder zijn geworden onder invloed van onze pluriforme pers en genuanceerdere visie op Israel. Maar dat is dan buiten de suggestieve berichtgeving van de NOS, Trouw en het NRC gedacht, waar Arabische vooroordelen en misvattingen vaker worden bevestigd dan genuanceerd of ontkracht.

Geen van de honderden reaguurders en duizenden likers lijkt goed te kunnen lezen. De Israeli zegt: ‘wij hebben de falafel gepakt en van ons gemaakt’. Toegepast op een gerecht, niet een voorwerp, land of grondstoffen, betekent dat zoveel als: ‘de falafel bestond al, maar wij hebben er onze draai aan gegeven, hem aan onze keuken toegevoegd en aangepast aan onze smaak’. Dat lijkt me een correct en eerlijk antwoord. Ook de Palestijnen hebben de al bestaande falafel overgenomen en in hun keuken geïntegreerd. De falafel is al een oud gerecht, dat vele honderden jaren terug wordt gedateerd, en dus een stuk ouder dan de Palestijnen die pas in de jaren ’30 van de vorige eeuw nationale aspiraties ontwikkelden en zich tot dan toe veelal als Jordaans, Syrisch of Egyptisch zagen. Wikipedia zegt hierover:

According to Ynetnews, “A common theory suggests falafel was invented some 1000 years ago by the Egyptian Copts. They took it with them when they moved to the rest of the Middle East. Another theory dates the invention of falafel as far as the 6th century AD, or even earlier, placing it on the subcontinent of India, which is known until today for making various chickpea-based dishes”.

En:

The origin of falafel is unknown and controversial.  A common theory is that the dish originated in Egypt, possibly eaten by Copts as a replacement for meat during Lent. As Alexandria is a port city, it was possible to export the dish and name to other areas in the Middle East. The dish later migrated northwards to the Levant, where chickpeas replaced the fava beans. It has been speculated that its history may go back to Pharaonic Egypt.

Daarbij valt op dat terwijl de Israeli gewoon eerlijk de vraag beantwoordt, de Palestijn er een propagandaverhaal tegen Israel aan vastplakt. “Falafel is maar een ding. Ze hebben ook onze grond, dans en muziek gestolen”. Alsof je het overnemen van gerechten in je keuken eventjes op een lijn kunt stellen met een lastig conflict over land en het bouwen van nederzettingen op gebied dat door een ander volk wordt geclaimd. Maar dat maakt allemaal niet uit, want het werkt, zoals aan de reacties is te zien. In een luchtig bedoelde zomercolumn van een neutrale verslaggever is Israel toch maar weer mooi als dief neergezet en de Palestijnen als slachtoffer. Wie is hier de clevere propagandist?? Terwijl we constant te horen krijgen dat de Israeli’s zo gewiekst zijn met hun hasbara is het wederom een Palestijn die de propagandaslag, althans in dit filmpje, heeft gewonnen. Ondertussen heb ik erg veel zin gekregen in een falafel.

Ratna Pelle

 

zaterdag 4 juli 2015

UNRWA maakt propagandafilm over Gaza

 

Zo werkt propaganda. Wie gaat niet van deze kinderen houden na het zien van de film, en wil ze helpen hun dromen te realiseren? Dromen die uiteraard wenselijk zijn, zoals het uitoefenen van een mooi beroep, Gaza helpen opbouwen, de maatschappij vooruithelpen. De werkelijkheid is helaas anders.

 

In andere filmpjes zien we kinderen die gebrainswashed door Hamas, verschrikkelijke dingen zeggen over Joden, over de strijd tegen Israel en nooit opgeven en nooit rusten voordat onze heilige plaatsen zijn bevrijd en Jaffa, Haifa en Jeruzalem weer van ons zijn. Op UNRWA scholen krijgen de kinderen de Hamas propaganda voorgeschoteld in plaats van te leren over de voordelen van vrede en verzoening. Dus doneer vooral niet aan UNRWA, dat een vluchtelingenprobleem en een conflict in stand houdt in plaats van bij te dragen aan een oplossing.

 

RP

--------------

 

UNRWA releases new Gaza Pallywood propaganda film

http://elderofziyon.blogspot.co.il/2015/07/unrwa-releases-new-gaza-pallywood.html

 

Here is a brand new propaganda film from UNRWA:

 

https://youtu.be/UtCm5E35vBA

 

Why is it propaganda? Because every scene is staged not to reflect reality but to maximize fundraising.

 

Gaza kids don't meet in the middle of the artificially maintained rubble of Shujaiyeh to create makeshift see-saws. 

 

 

Gaza kids don't spontaneously gather to dance to a kid who created makeshift drums. Pre-teens don't say "I want to see my society progress, and I want to have a hand in that progress." Boys and girls generally don't play together anywhere, let alone in a Muslim sector like Gaza. They certainly don't put their hands together to celebrate the wonderful idea of throwing a hard-to-find bottle into the sea with their hopes and dreams written in a note.

 

There is at least one bottling plant in Gaza. I don't think that bottles are that valuable a commodity that they have to wonder where to find one. (Where they found a cork in alcohol-free Gaza is an entirely different issue.)

 

The words are scripted. The scenes are rehearsed. The subjects are acting. And the camerawork, from the first shot to the last, is expensive. (The film theme seems to have been chosen to tie the Police song "Message in a Bottle" to the UNRWA "#SOS4Gaza" campaign.)

 

This film was written and directed to show the world that Gaza kids are just like Westerners. Because the last thing UNRWA wants you to know is that it teaches hate and antisemitism and extols the virtues of martyrdom, or that its "human rights" curriculum teaches hate, or that its teachers support terror.

This video is not meant to tell the truth. On the contrary - UNRWA spent tens of thousands of dollars on this film to hide the truth.

 

donderdag 2 juli 2015

De humanitaire crises die de Gaza flotilla negeert

 
Stel je voor, je zet je in voor een betere wereld en daarom vaar je mee met de Gaza vloot. Men heeft je verteld dat de mensen in Gaza erg lijden, niet door het totalitaire en islamitische Hamas bestuur, maar door buurland Israel, omdat het de grens met Gaza streng bewaakt en er alleen goederen doorheen mogen nadat ze zijn gecontroleerd en duidelijk is dat ze niet voor de fabricage van wapens of tunnels kunnen worden gebruikt. ‘Een wurgende blokkade’, zo hebben ze je verteld, waardoor Gaza een soort openluchtgevangenis is waar niemand in of uit kan. Over de vele duizenden Palestijnen, ook uit Gaza, die jaarlijks in Israelische ziekenhuizen worden behandeld vertelden ze niks, en op je vraag hoe dat zit met de grens met Egypte, hadden ze niet echt een antwoord. Maar de beelden van gewonde kinderen en gedode babies (‘Israel pleegt genocide in Gaza’) maakten veel indruk.
 
Maar terwijl je daar op die boot zit, vallen je de beelden in van de duizenden bootvluchtelingen die soms meer dood dan levend aankomen op Lampedusa, de reportages over de smokkelaars in Libië en Algerije, het racisme dat de vluchtelingen te verduren krijgen, zowel in Europa als in Noord-Afrikaanse landen op de route. Je denkt aan Libië, de totale chaos en ontreddering, aan Egypte waar de dictatuur is hersteld en vrijheid van meningsuiting niet bestaat, en aan Syrië, aan de miljoenen mensen die al gevlucht zijn, de miljoenen die tussen het oorlogsgeweld proberen te overleven en de duizenden Palestijnen in Yarmouk die leven in een hel (een veel groter aantal is al gevlucht).
 
Je roept naar de kapitein: ‘Hé, we varen verkeerd, je gaat de verkeerde kant op, snel, verander van richting, zodat we de Palestijnen in Yarmouk kunnen helpen, of de Libiërs die drie jaar geleden nog stonden te juichen toen Gadhaffi was afgezet, of de Egyptenaren die zo uitzinnig van vreugde waren op het Tahrirplein en nu weer met een dictator zitten opgescheept.’ De kapitein kijkt je onderzoekend aan en zegt dan “ben je gek geworden? Ik heb thuis ook een vrouw en kinderen. Ik moet trouwens volgende week weer werken, en ben maar voor een weekje ingehuurd. Niemand hier wil naar de hel op aarde, niemand wil door de troepen van Assad worden doodgeschoten of door IS onthoofd, of in een Egyptische gevangenis tussen de ratten en ander ongedierte leven, of worden ontvoerd, totdat Nederland je met veel geld en moeite misschien ooit vrij kan krijgen. Ben je helemaal gek geworden?! We gaan naar Gaza, en vliegen dan comfortabel vanuit Ben-Goerion weer naar Schiphol.”
 
RP
------------
 

The humanitarian crises that the flotilla skipped over (poster)

From an idea by UR:
 
-----------


{Pas op: satire!}

Flotilla Activists a Bit Relieved they Don’t Have to Go to Gaza

 
Flotilla Activists a Bit Relieved they Don’t Have to Go to Gaza
After their Gaza-bound flotilla was intercepted by the Israeli Navy and redirected to the Port of Ashdod in southern Israel, pro-Palestinian activists aboard the Marianne admitted they were secretly relieved that they weren’t successful in defying Israel’s blockade and landing in the Hamas-controlled territory.
“To be honest, none of us were really sure what we would have done if we had gotten into Gaza,” said one activist, speaking on the condition of anonymity. “It seems like a pretty scary place, with Hamas executing people and then ISIS trying to execute them. And it would have been impossible to find somewhere to get a drink.”
Another source noted that it had been impossible to find a decent apartment in Gaza on Airbnb.com, adding that she had been so banking on Israel intercepting their ship that she hadn’t even packed a burka. Three boats accompanying the Marianne turned around and returned to their port of origin, reportedly out of fear that Israel would fail to intercept them and they’d actually make it to Gaza.
“If we actually made it to Gaza we probably would have been executed immediately, especially when they found out we had eaten all the ‘humanitarian aid’ on the ride over,” she told The Israeli Daily. “So we got the best of both worlds; we got to be on the BBC, but we didn’t get accused of being Israeli spies and dragged down the street on the back of a motorcycle.”
The activists were, however, a bit disappointed that they were redirected to Ashdod rather than Tel Aviv, as several had planned on attending a Britney Spears-themed party at “The Block,” a popular Tel Aviv nightclub.


woensdag 1 juli 2015

Demonstratie tegen VN-rapport Gazaoorlog

 

Het rapport heb ik niet gelezen, maar de Mensenrechtenraad staat doorgaans borg voor Israel-bashen.

________________

 

Demonstratie tegen VN-rapport Gazaoorlog (fotoserie)

http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/demonstratie_tegen_vn_rapport_gazaoorlog_fotoserie_1_922811

29-06-2015 19:40 | Redactie buitenland

 

In Genève demonstreerden maandag honderden mensen voor Israël. „We zijn verontwaardigd over de conclusies.” beeld AFP

 

De VN-Mensenrechtenraad heeft maandag officieel een omstreden rapport over de oorlog in Gaza in ontvangst genomen. In Genève demonstreerden honderden mensen voor Israël. „We zijn verontwaardigd over de conclusies.”

De inhoud van het rapport was al enige tijd bekend. Voorzichtig werd de suggestie gewekt dat Hamas bij de Gazaoorlog van vorig jaar wel eens oorlogsmisdaden zou kunnen hebben gepleegd. Dat ging al een stuk verder dan in eerdere soortgelijke onderzoeken.

Maar Israël kreeg nog altijd de grootste zwartepiet toegespeeld. Veel meer nog dan Hamas zou het land zich in de zomer van 2014 schuldig hebben gemaakt aan buitensporig geweld, het maken van burgerslachtoffers en aanverwante praktijken.

Vandaar dat maandag zo’n 700 mensen namens vijftig organisaties uit heel Europa een betoging hielden voor het gebouw van de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Onder hen was Arjan Wendt, namens de Nederlandse stichting Christenen voor Israël.

De demonstratie verliep ordelijk en bestond voornamelijk uit voordrachten van sprekers, aldus Wendt. Maar de boodschap was helder: „Wij zijn verontwaardigd over de conclusies van dit rapport. Eenzijdigheid van de VN zijn we wel gewend. Maar de afgelopen tien jaar heeft de Mensenrechtenraad zestig resoluties tegen Israël aangenomen. Dat is meer dan alle andere resoluties.”

Of de betoging zin heeft? Wendt: „Het is belangrijk om niet te zwijgen. Dat hebben we te vaak en te lang gedaan. Aan de andere kant vraag je je wel af: heeft het enig effect?”

 

Meerderheid Raad Amsterdam opent weg naar intensieve samenwerking Tel Aviv, Ramallah

 

Het Parool schrijft:

 

Ook de PvdA, die zich eerder heeft uitgesproken tegen de stedenband, stemde in met de reis van de burgemeester. Aanvankelijk zou vandaag gestemd worden over de stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv en Ramallah, maar nadat 2 weken geleden bleek dat hier geen meerderheid voor was trok Van der Laan dit deel van het voorstel terug.
Komend najaar zal opnieuw gesproken worden over een eventuele stedenband of een andere vorm van samenwerking. Dan zal blijken of de bezwaren van de PvdA weggenomen zijn.

 

Het plan voor een stedenband met zowel Tel Aviv als Ramallah werd ingetrokken na felle en totaal doorgedraaide kritiek van anti-Israel activisten, die met gele ‘Palestijnensterren’ op trammelant maakten. Zie ook: leugens en hypocrisie over stedenband Tel Aviv. Ook nu weer waren er actievoerders, van beide kanten. Voorstanders van de stedenband overhandigden een aantal handtekeningen aan burgemeester Van der Laan.

 

RP

-----------

 

Meerderheid Raad Amsterdam opent weg naar intensieve samenwerking Tel Aviv, Ramallah

http://www.cidi.nl/meerderheid-raad-amsterdam-opent-weg-naar-intensieve-samenwerking-tel-aviv-ramallah/

IN NEDERLAND / DOOR ELISE FRIEDMANN / OP 01/07/2015 OM 18:21 / TAGS: AMSTERDAM, CIDI, VREDESPROCES

 

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad stuurt burgemeester Van der Laan in september naar Tel Aviv en Ramallah om de mogelijkheden te onderzoeken voor een intensieve samenwerking met die steden. Alleen SP, GL en de Partij van de Ouderen stemden hiertegen.

De verschillende fracties waren aanzienlijk positiever over een samenwerking dan tijdens de Raadsvergadering van vorige week, toe men vooral viel over de term ‘stedenband’. PvdA-fractievoorzitter noemde een idee van het Tel Avivse gemeenteraadslid Mickey Gitzin als een van de positieve kanten van de samenwerking. Gitzin was deze week op uitnodiging van CIDI in Nederland met Eytan Schwartz, de politiek adviseur van de burgemeester van Tel Aviv. Hij opperde het idee om ontmoetingen te regelen tussen jongeren uit de drie steden, wat naar hij hoopt de onderlinge betrekkingen en daarmee de kansen op vrede kan vergroten.

Dit idee is terug te vinden in een van de moties die de Raad vanmiddag aannam. De Amsterdamse delegatie gaat op haar verkenningsreis de mogelijkheden onderzoeken om ontmoetingen tussen mensen en organisaties uit Ramallah en Tel Aviv te stimuleren en te faciliteren. Het idee is dat dit in Amsterdam minder moeizaam zou gaan. Verder stemde een grote meerderheid van de Raad voor het plan om de burgemeesters van beide steden (samen) uit te nodigen voor een bezoek aan Amsterdam.

Een meerderheid voor samenwerking is er zeker, concludeerde Van der Laan, al is er weerstand tegen het formaliseren daarvan als ‘stedenband’. Niettemin is het beter voor het opzetten van projecten om de samenwerking wel te formaliseren. Van der Laan is er zeker van dat de Raad hier voor zal stemmen na zijn onderzoek, zei hij.

Foto: Ook voorstanders demonstreerden vandaag bij het Stadhuis. Foto Roelf Jan Duin – Twitter